FŐOLDAL
A VITAKÖR TÖRTÉNETE   FACSIMILE TÁR   HANGZÓANYAG ARCHÍVUM
KÉPEK A FILOZÓFIAI VITAKÖR TÖRTÉNETÉBŐL  
ÉRDEKESEBB VITAKÖRI ÉVFORDULÓK  
TAGJAINK-ELŐADÓINK ARCKÉPEI  
FILOZÓFUSOK-TUDÓSOK-FELTALÁLÓK-PIONÍROK
BÖLCSESSÉGEK, SZIPORKÁK (ismert szerzőktől)   BÖLCSESSÉGEK, SZIPORKÁK (ismeretlen szerzőktől)  
X=Y, azaz EXTRATERRESTRIAL TÉMÁK   HOZZÁSZÓLÁSOK-GONDOLATOK   TERVEK  
ALAPÍTVÁNY & PARTNEREK   KITÜNTETÉSEK   TAGJAINK NÉVSORA  
KONFERENCIÁK    ELŐADÁSOK 1973-2010.   KAPCSOLAT-FELVÉTEL


 

Filozófiai Vitakör 1973-2015. www.filozofiaivitakor.hu

Kör-történelmi epizódok - I. "A Milán-lázadás - két leiratban" - 1985. október - decemberI. rész:

Tisztelt Kör!

30 éve, 1985 október közepén pattantak ki azok az események, amelyeket később "Milán - lázadásként" könyveltünk el egyesületünk történetében. Ez alkalomal fogadjátok szeretettel 10 éve, a 20. évforduló alkalmából írt rövid megemlékezésemet...

Az eseményeket máig is nagyon nehéz reálisan értelmezni! Kétségkívül egy nagyon szétszórt, szinte paranoid személyiség került 1982-ben Körünk vonzáskörébe, aki nagyon lassan "épült be", hogy aztán 1985 őszére valósággal lehengerelje a teljesen gyanútlan, jóhiszemű Filozófiai Vitakört, ezzel szinte végveszélybe sodorva azt.

Az események jól beleillenek a nyolcvanas évek második felében egyre gyakoribbá váló diákmezmozdulások, az egyetemeken fokozódó ellenzéki tevékenységek sorába. Bár a "Milán-lázadásnak" látszólag semmiféle politikai éle nem volt, mégis egy szűk, belterjes interdiszciplináris egyetemi hallgatói - ifjú tanársegédi csoport megmozdulása volt. Az egész megmozdulás végeredményben két emberre szűkült le, a "vezéregyéniség" Mészáros Milánra és az őt minden helyzetben követő Molnár Pál fizikus hallgatóra. A mozgalom még az ELTE Bölcsészkaron pattant ki azzal, hogy Erdélyi László akadémikus beltiltotta Mészáros Milán "Kozmikus fejlődés" vagy "Kozmogónia" című speciál kollégiumát, és ezt a stúdiumot valamiféle forradalmi húzással Mészáros Milán a Filozófiai Vitakörben akarta folytatni.

De ehhez át kellett volna vennie a FV irányítását, de ami végülis nem ment neki. A hatalom ösztönösen - és helyesen - összezárt. A többtucat egyetemi hallgató és ifjú tanársegéd és egyéb meghatározhatatlan személyek addig hűek maradtak Mészáros Milánhoz, amíg az események konfliktus nélkül folytak, de az első összeütközések hallatára a "csapat" nyilvánvalóan exisztenicia-féltésből végülis elpártolt a "vezér"-től.

Mészáros Milán tudományos tevékenységéről nem sokat tudunk, vitaköri szereplése során valósággal rajongott a kozmogónia-kozmológiai témák iránt, és az tansítható, hogy e témákban minden szempontból "otthon" volt, de új, eredeti eredményeket nem produkált, kizárólag a téma új irodalmait ismertette, tehát megmaradt egy korrekt egyetemi speciál-kollégium keretei között. A "Milán-csapat" több tagja később jeles tudományos karriert futott be, különösen Dombi József, aki több nyugati egyetemen is szerepelt a későbbi években.

Az mindenképpen figyelemreméltó, hogy a meglehetősen deviáns tanársegédet elképesztő arrogáns megmozdulásai ellenére sem akarta senki "kinyírni", hanem egy valóságos "Mentsétek meg Milánt !" mozgalom indult el megmentésére. Ha meggondolom, hogy mi lenne ma egy ilyen viselkedésű ifjú tanársegéddel .... nem sok jó .... Érdekes és tanulságos események voltak ezek akkoriban .... !

Detre Csaba
II. rész - a részletesebb történet:

A MILÁN-LÁZADÁS RÖVID TÖRTÉNETE (1985. október-november)

Mészáros István (később, 1984-től mint Mészáros Milán) elméleti fizikussal Detre Csaba 1982 tavaszán került kapcsolatba, amikor Dr. Bácskay Erzsébet régész, a MÁFI tudományos munkatársa felhívta Detre figyelmét arra, hogy a Bölcsészkaron a Dialektikus Logika Tanszéken egybizonyos Mészáros István tanársegéd irányításával egy anyagfejlődési munkacsoport működik, amelynek összejöveteleit a Bölcsészkaron több helyen is faliújságokon hirdetik. Detre 1982 júniusában telefonon felvette a kapcsolatot, és meggyeztek abban, hogy majd szeptemberben találkoznak, és az egyetemi munkacsoport és a Filozófiai Vitakör között együttműködést építenek ki.

Detre 1982 szeptember végén részt is vett a bölcsészkaron egy Mészáros irányította vitadélutánon és az nagyon megnyerte tetszését. Ezután Detre háromhónapos nyugat-németországi tanulmányútja miatt csak 1983 januárjában találkoztak megint. Mészáros 1983 március 9-én részt vett a Filozófiai Vitakör "Mit hoz a jelen?" c. vitadélutánján, valamint az 1983 május 31-én, a Filozófiai Vitakör fennállásának 10. évfordulója alkalmából tartott ünnepi ülés egyik előadójavolt "A levés szimbólumrendszere" című előadásával.

1983 második félévében Detre állandó külföldi elfoglaltságai miatt nem volt vitaülés, 1984 elején Mészáros (már mint MILÁN) megkereste Detrét az együttműködés folytatására. Az 1984 első fele sem volt a Vitakör aktív időszaka. 1984 március 27-én, a bölcsészkari Mészáros-csapat egyik tagja, Vitányi Pál, aki ettől kezdve a Filozófiai Vitakör egyik legaktívabb és állandó tagjává vált, kezdte meg előadássorozatát a meg-nem-értett Marxról.

Mészáros Milán még nem vett részt a Filozófiai Vitakör első egésznapos konferenciáján, az 1984 május 15-i, Ernst Haeckel születésének 150. évfordulóján rendezett "Makroevolúció" konferencián.

A "Milán-csapat" kiemelkedő aktivitása a Filozófiai Vitakörben 1984 december 11-én kezdődött Bara Tamás: A dialektikus materializmus ontológiájának axiomatikus megalapozása c. előadásával. (A igen érdekes előadás II. részére 1985 február 1-én került sor). Ettől kezdve a "Milán-csapat" a Vitakör történetében példátlan módon felpörgette az aktivitást: 1985 tavaszán vált állandóvá a kéthetenkénti ülésezés, nagyon változatos tudományos háttérrel rendelkező, de kitűnő előadókkal: Mészáros Milán, Molnár Pál (egyetemi hallgató), a buddhisták: Bakos József, Bódi Zoltán, Pocsai László, Horváth Mátyás, továbbá az ELTE TTK-ról egyetemi hallgatók: Székely László, Dombi József.

1985 június 4-én zajlott le, szintén elsősorban Mészáros Milán szervezésében a Parmenidész születésének 2500. évfordulója alkalmából rendezett EGYSÉG – SOKASÁG – MINDENSÉG című konferencia, olyan filozófusokkal mint Steiger Kornél, Maróth Miklós.

Ettől kezdve Detrét többen is figyelmeztették, hogy a "Milán-csapat" nem engedi már szóhoz jutni a "régieket", azaz teljesen kisajátították a Filozófiai Vitakört. Horváth József (ELTE TTK Filozófiai Tanszékvezetője, a Filozófiai Vitakör egyik alapítója) levélben szólítja fel Detre Csabát, hogy zárja ki a Vitakörből a forrófejű bölcsészhallgatókat... Detre az "öregeknek" megígérte, hogy az 1985/86 szezonban reaktivizálja a régi alapítókat, de nem akarja kizárni a bölcsészifjakat.

A szezon 1985 október 11-én indult Mészáros Milán Az ellentét ontológiák ismeretelméleti paradoxona című. előadásával. Többeknek feltűnt, hogy az előadó "valami furcsa túlfűtöttségi állapotban van." A következő ülésen, amely egy "buddhista összejövetel" volt, nagy meglepetésre Mészáros Milán egy levelet adott át Bokor Leventének, amelyben arról írt, hogy a címzett az október 11-i előadását gúnyos tekintettel hallgatta végig. Ugyanakkor neheztelését fejezte ki Detrének, hogy meghívta egy vitaköri előadásra Erdei László akadémikus tanszékvezető professzort, az ELTE BTK Dialektikus Logika Tanszék vezetőjét, elöljáróját. Ezt a "demokrácia elleni merényletnek" minősítette. Detre visszautasította a megállapítást. Mészáros erre kijelentette, hogy "bojkottra" szólítja fel csapatát, és akkor "Detre megnézheti, hányan lesznek ott a professzor előadásán." Valóban, Erdei László: Szabatosság és dialektika (1985 október 21.) előadásán a MÁFI Dísztermében a "Milán-csapatból" csak Mészáros Milán és Molnár Pál (V. éves egyetemi hallgató) voltak jelen, és az össz-hallgatói létszám is mindössze 11 volt.

A következő előadás Molnár Pál október 29-i "Axiomatizálás vagy dogmatizmus" című előadása lett volna. Ezt az összejövetelt viszont Detre a KISz-előadóterem foglaltsága miatt kénytelen volt áttenni november 1-re. Ezen az V. éves hallgató nagyon felháborodott, mivel szerinte "már 50-60 embert mozgósított az előadásra az ország minden részéből", és különben is, november 1. az éppen a halottak napja, és ilyen napon nem hajlandó előadni." (Valójában november 1. a Mindenszentek Napja) Detre kijelentette, hogy nem tudja másik napra helyezni az előadást, és kérte az előadót, hogy nyugodjon ebbe bele.

1985 október 31-én Mészáros Milán és Molnár Pál felkereste a MÁFI igazgatóját, Hámor Gézát és párttitkárát, Haas Jánost, és felszólították őket arra, hogy "érdemei elismerése mellett mentsék fel a Filozófiai Vitakör vezetése alól Detre Csabát, és helyette nevezzék ki Molnár Pál 5. éves fizikus hallgatót, mivel Detre a halottak napján akar vitaülést rendezni és különben is elárulta a dialektikát." Másnap Hámor Géza igazgató magához kérette Detre Csabát, és közölte vele, hogy "ha őrülteket hív a Földtani Intézetbe, akkor velük együtt kirúgja őt is …") Hámor igazgató az eset kivizsgálásával Dudich Endre igazgatóhelyettest bízta meg, a Filozófiai Vitakör 1973-as alapító tagját.

November 4-én este Mészáros Milán felhasználva a MÁFI portás gyanútlanságát, rátört Detrére, és kijelentette: "most van az utolsó pillanat a megegyezésre, mert ha nem egyeznek meg akkor kikiáltja a "Független ELTE Filozófiai Vitakört." Detre gúnyosan bíztatta erre, eközben telefonon hívta a portást, aki kitessékelte az épületből Mészáros Milánt.

Mészáros postán eljutatta az "ELTE Filozófiai Vitakör" első négy előadására szóló meghívót Detre Csabának: November 5. - Szécsényi Tibor: Logikai rendszerek, November 5 Molnár Pál: Axiomatziálás vagy dogmatizmus (azonos napon, két különböző teremben a kettő !), November 12. - Fehér Márta: A tudományos realizmus-vita. November 19 - Zsilka János: Az ellentétek egysége mint az szavak szintaktikai kapcsolódásának szükségszerű alapja. A Zsilka-előadást kivéve a másik kettő már előzőleg megvolt hirdetve a MÁFI-ban is. Szécsényi és Fehér felhívták Detrét, hogy nem értik a helyzetet, mitévők legyenek. Detre elmondta nekik a történteket, miután ők lemondták Mészárosnál is előadásukat. Erre Mészáros és Molnár november 12-re előrehozták Zsilka előadását, aki – állítólag – meg is tartotta azt.

Molnár Pál november 5-i az "ELTE Filozófiai Vitakört" megalakító ülésén elhangzott előadását a hírek szerint mintegy 80 egyetemi, főiskolai hallgató vett részt legkülönfélébb felső oktatási intézményekből. Előzőleg a meghívó többszáz példányát szórták szét, tűzték ki nemcsak a felső oktatási intézményekben, hanem kultúrházakban, sőt, még a belvárosi fákra is kitűzték, üzletkirakatokra is kiragasztották. Éjfél után Mészáros felhívta Detrét, és közölte vele, hogy "ez az utolsó esélye, hogy csatlakozzon a mozgalomhoz, mert ha nem csatlakozik, a megsemmisülés vár rá. "

Mint az várható volt, a "független ELTE Filozófiai Vitakör" feltűnését az ELTE Bölcsészkar vezető körei nem vették jó néven, és azt Pölöskey Ferenc akadémikus, dékán már november közepe körül betiltatta, és vizsgálatot rendelt el Mészáros Milán és Molnár Pál ellen. November 18-án Erdei László tanszékvezető közölte Detre Csabával, hogy a dékán november 24-én várja őt is egy Mészáros Milán ügyében megrendezendő hármas megbeszélésre. Ezen Detrénél a dékán és a tanszékvezető Mészáros Földtani Intézeti szereplése után tudakolóztak. Detre dícsérte Mészáros "lobogó aktivitását, széleskörű interdiszciplináris ismereteit", de hangot adott annak is, mintha az utóbbi hetekben "túlpörgetett állapotba került volna". Azzal Erdei is egyetértett, hogy "Milánt pihentetni kell, mert kimerültnek látszik", de Detrével szemben arról szólt, hogy Mészáros Milán "szétszórt, paranoid személyiség, akinek nem lehet helye az oktatásban." A dékán végül kijelentette, hogy "alaposan ki akarja vizsgálni az eseményeket", és e célból hamarosan egy bizottságot hoz majd részre, és az első összejövetelre Detrét is meghívja.

A mintegy 10 tagú "Mészáros-bizottság" első és utolsó ülésére december 1-én került sor. Az ülésen Maróth Miklós (A Római Hittudományi Egyetem későbbi rektora) elnökölt, aki hangsúlyozta, hogy nem fegyelmi bizottságról van most szó, felolvasta a nem jelenlévő (idegkimerültség miatt betegállományban lévő) Mészáros Milán levelét, aki közölte, hogy nem kíván a továbbiakban az Erdei László vezette Dialektikus Logika Tanszéken maradni, megbeszélte Gyarmati István akadémikus műegyetemi professzorral, hogy átveszi őt a Műegyetem … Tanszékére. Megkérte a Bizottságot, hogy támogassa őt az áthelyezésben. A Bizottság a kért támogatást közfelkiáltással megszavazta. Mészáros – állítólag már 1986 január 1-től Gyarmati Istvánhoz került a Műegyetemre. Érdekes egybeesés, hogy bölcsészkari főnöke, Erdei László professzor éppen e naptól ment nyugdíjba.

A Dudich Endre igazgatóhelyettes által vezetett MÁFI-vizsgálat azzal végződött, hogy Detrével közölték, hogy "nagyon alaposan válogassa meg ezután az Intézeten kívüli vitaköri partnereit." Detre erre ünnepélyes ígéretet tett.

Epilógus gyanánt: Detre Csaba és Mészáros Milán ezt követően csaknem 10 évvel később találkoztak újra a MÁFI-ELGI-Filozófiai Vitakör rendezésű 1995 június 21-i "Nap Napján", ahová Mészárost geofizikusok hívták meg. Mészáros és Detre az ülés után kölcsönösen megdícsérték egymás előadását, és barátilag koccintottak a felszolgált kiváló borokkal…

Post-epilógus, 2014: Mészáros Milán hallatlan kalandos, hányatott pályafutás után 2014 augusztus 15-én 62 évesen váratlanul elhunyt. Pályafutásának legmaradandóbb eredményeit a Reális Zöldek szervezetében élte meg.
Ha Önt érdekli valamelyik rendezvényünk, előadásunk, szívesen látjuk körünkben.
Kérjük, lépjen személyes kapcsolatba egy Ön által ismert tagtársunkkal.
Neki adja át rövid írásos bemutakozását és telefonszámát.

!!! Figyelem: Erős hacker-támadások miatt a Kör nem fogad e-mail üzeneteket !!!

Az ALAPÍTVÁNY AZ INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁSOKÉRT számlaszáma:
11712004-20183059
Az alapítvány adószáma: 18061684-1-43

www.filozofiaivitakor.hu/aktualis